banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Beleidsadvies inzake de evaluatie van de certificatensystemen voor groene stroom en WKK

Het huidige steunsysteem voor de milieuvriendelijke energieproductie in Vlaanderen heeft belangrijke verdiensten: het creëerde een stabiel en voldoende aantrekkelijk investeringsklimaat. Belangrijk bijsturingen dringen zich echter op om het ondersteuningsbeleid voldoende toekomstgericht en toekomstvast te maken.

In het beleidsadvies van oktober 2011 opteren VREG en VEA voor het certificatensysteem als basis voor de ondersteuning van milieuvriendelijke energieproductie in Vlaanderen. Het nu overstappen op een fundamenteel ander ondersteuningsmechanisme zou een systeemschok veroorzaken en de realisatie van debeleidsdoelstelling voor 2020 daardoor op de helling zetten. Een verdere verfijning van het certificatensysteem wordt als noodzakelijk beschouwd.

VEA en VREG stellen o.a. voor de resultaten van het onrendabele top-model (OT-model) consequent toe te passen, een minimumsteun toe te kennen gedurende de afschrijvingsperiode. Voor de periode na de afschrijvingsperiode wordt een steun berekend en toegekend die noodzakelijk is om de installaties op een rendabele manier operationeel te houden. Dit geldt voor nieuwe installaties en een ingrijpende wijziging wordt niet als een nieuwe installatie beschouwd. Bestaande installaties behouden in elk geval de huidige minimumsteun voor de periode die gegarandeerd is door de huidige regelgeving. Daarna blijft verdere exploitatiesteun mogelijk indien dit volgens een nieuwe OT-berekening nodig blijkt om de installatie operationeel te houden.

Certificatenoverschotten moeten worden weggewerkt, de quotumverplichting zou behouden blijven. Het huidige nettariferings- en kostentoewijzingssysteem is eveneens aan hervorming toe. Er dienen de nodige maatregelen te worden genomen op zo kort mogelijke termijn om de maatschappelijke kost van het ondersteuningssysteem te verlagen.

Voor meer info, klik op deze link.