banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Algemeen Reglement van de Certificering

Het Algemeen Reglement beschrijft de certificeringsvoorwaarden (toepassingsgebied, verloop van het certificeringsproces, conformiteitsvereisten, beoordelingskader, beslissing) waaraan producenten moeten voldoen. Dit om te beschikken over een keuringsattest voor afvalstoffen die in aanmerking komen als secundaire grondstof voor het gebruik in, of als meststof of bodemverbeterend middel.

Vlaco vzw kreeg in het kader van VLAREMA de expliciete opdracht om deze certificatie en controle uit te voeren bij de verwerkers van organisch-biologisch afval. Andere instellingen die eveneens dergelijke controles willen uitvoeren, dienen hun gelijkwaardigheid aan te tonen. Vlaco is de erkende certificeringsinstelling.

Het systeem van certificering heeft op verschillende vormen van biologische verwerking betrekking: compostering, anaerobe vergisting, biothermisch drogen, …Zowel de eindproducten als de eventuele tussenproducten van de biologische verwerking maken onderdeel uit van de controle en certificering.

Het certificeringssysteem is gebaseerd op het principe van de autocontrole: de verwerker van organisch-biologische afvalstoffen past een intern kwaliteitscontrolesysteem toe op zijn bedrijf, waarbij aandacht uitgaat naar input en acceptatie, de kwaliteit van het productieproces, de kwaliteitsborging van het eindproduct en het beredeneerd gebruik ervan. De erkende certificeringsinstelling (Vlaco) controleert de producent op de toepassing van dit intern kwaliteitssysteem.

De Minister bevoegd voor leefmilieu stelt de bekwaamheid van deze instelling vast, waarbij de Certificeringscommissie advies verleent.

De certificeringsinstelling (Vlaco) gebruikt als instrumenten bij de certificering o.a. bedrijfsaudits, staalnames en analyses en administratieve controles. Op basis van de bevindingen vastgesteld tijdens de bedrijfsaudits, administratieve controles, de genomen acties bij eventuele tekortkomingen en meerdere analyseresultaten van eind- en tussenproducten neemt certificeringsinstelling (Vlaco) de beslissing tot certificering.

De Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbeterende Middelen, die ook het Algemeen Reglement van de Certificering opstelt, houdt toezicht op de certificering. 

U vindt het Algemeen reglement op de OVAM-website.