banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Het Groene Energiebeleid

Eind 2014  zijn 40 biogasinstallaties actief in Vlaanderen als landbouw- of industriële vergister of als voorvergisting van een gft-nacompostering.

Geïnstalleerd vermogen (MWe)

 

gft

 

landbouw

 

industrieel

totaal aantal

Vergunde capaciteit (input)

Productie groene stroom

Productie groene warmte

105 MWe

2

27

11

40

2,5 mio ton/jaar

Ca 550 GWh

Ca 700 GWth

 

Voor een zicht op de evoluties inzake inputs en outputs (digestaat) kan u de activiteitenverslagen van Vlaco vzw consulteren. Een door VEA naar voor geschoven streefcijfer is 760 GWh groene stroom tegen 2020 voor de gehele biogassector (inclusief UASB, RWZI’s en stortgas). Onder meer  de additionele voorvergisting van gft-compostering is hierin een interessante piste.

Ook de evoluties inzake inputs en outputs van de composteringssector vindt u in Vlaco’s activiteitenverslagen. Met het SYNECO-project (IWT-VIS 110810) rondde Vlaco overigens in 2014 een onderzoeks- en transformatietraject af inzake verhoogde synergie tussen de compostering en energiewinning. Meer bepaald door te kijken naar de eventuele voorvergisting van fijne fracties groenafval of de opties van verbranding van bepaalde houtige fracties groenafval afkomstig van de (groen)composteersites zonder de compostkwaliteit te benadelen. Daar waar voorvergisting een beperkt potentieel verschaft, blijkt een beredeneerde synergie van kwaliteitsvol composteren en verbranden van houtige fractie groenafval en/of zeefoverloop:

Uit de scenario’s van 15% biomassaverbranding uit groenafval en gft-voorvergisting bij alle gft-composteerders kan dan een totale groene stroom van ca 114 GWel (45,9 + 67,8 GWel) en een groene warmte van ca 205 GWth (119,4 + 85,2 GWth) bereikt worden naast 300.000 ton groen- en gft-compost. Rekening houdend met zelfafname-percentages bij natte (mesofiele) vergisters (groen) en droge (thermofiele) vergisters (gft) kan dit neerkomen op het equivalent elektrisch verbruik van ca 27.000 gezinnen en het equivalent thermisch verbruik van 7.000 gezinnen.

Overige referenties en literatuur

http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/cijfers-en-studies

http://www.vreg.be/nl/cijfers-en-statistieken

http://www.biogas-e.be