banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Wettelijke reglementering

Indien u als bedrijf zelf van start wilt gaan met composteren moet u enkele wettelijke verplichtingen nakomen. Deze staan opgesomd in de onderstaande documenten.

De particulier kan thuiscomposteren in de tuin. Een bedrijf (ziekenhuis, school, tuinaannemer, ...) dat eigen afval verwerkt op eigen terrein valt niet onder de noemer thuiscomposteren, wijkcompostering, compostpaviljoen of dergelijke.

Hoe professionele verwerking het best in het werk gaat leest u in de Best Beschikbare Technieken van het VITO. Dit BBT-rapport omvat een inventaris van de maatregelen die milieuhinder ten gevolge van de uitbating van composteer- en vergistingsinstallaties voorkomt of beperkt alsook het BBT advies daaromtrent. Dit document kan u hier raadplegen.

VLAREM I bepaalt welke milieuvergunning van toepassing is. U bekijkt hiervoor rubriek 2.2.3 in bijlage 1. VLAREM II beschrijft in hoofdstuk 5.2.2.3 aan welke specifieke sectorvoorwaarden er voldoen moeten worden betreffende de opslag en compostering. Voor sommige voorwaarden heeft u ook een bouwergunning nodig. Meer informatie over de aanvraag van een milieuvergunning of een bouwvergunning vindt u bij de Vlaamse overheid.

Indien u werkt met keukenafval moet u ook rekening houden met de Verordening 1069 met betrekking op dierlijke bijproducten. Informatie en teksten vindt u hier (wat zijn dierlijke bijproducten) en hier (hoe en wat voor een erkenning).

Van het moment dat u de compost gaat verhandelen moet u voldoen aan het KB Handel in meststoffen, potgrond en bodemverbeteraars. Compost staat niet op de lijst van de toegelaten producten dus u moet in het kader van deze wetgeving een ontheffing aanvragen bij het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het FAVV is verantwoordelijk voor de (auto-)controle hierop en levert erkenningen af aan de producenten van bodemverbeterende middelen. U zorgt ook voor een correcte etikettering van de compost.

Opgelet, u moet ook voldoen aan enkele verplichtingen van het Mestdecreet, zoals het transport. MAP 5 is nu in voege. Meer informatie vindt u hier.

U maakt pas kennis met Vlaco op het moment dat de wetgever van u een keuringsattest (KA) eist (u verwerkt organisch-biologisch afval van derden of u gaat compost afzetten naar derden). Bovenop het keuringsattest kan u ook nog het Vlaco-label behalen. Hoe dit in het werk gaat leest u in het hoofdstuk Onafhankelijke Certificering. De kwaliteitsopvolging is niet van achter een bureau. Vlaco heeft reeds 20 jaar ervaring hierin.

Alle andere stappen neemt u door met de bevoegde instanties (zie onderstaande documenten) en kan u met vragen bij hen terecht. Contactinformatie en websites vindt u hier

 

Indien u lid wordt van Vlaco vzw dan kan u bij ons terecht voor informatie, contactpersonen en ondersteuning. Meer informatie over de onafhankelijke certificering vindt u hier.