De cowboys van het groenafval

De selectieve inzameling van groenafval en de omvorming ervan naar een hoogwaardig bodemverbeterend middel (compost) vormt al jaren één van de steunpilaren van het Vlaams beleid voor biomassareststromen. Deze strategie werd nogmaals bevestigd in het Actieplan Duurzaam beheer van Biomassareststromen 2015-2020', dat door de Vlaamse regering op 10 juli 2015 werd goedgekeurd.

Bedrijven die groenafval beheren (bvb. bij afvalproducenten, tuinaannemers, groenafvalverwerkers incl. opslag) moeten daarbij werken binnen het geldende wettelijke kader inzake milieuvergunningen en afval- en materialenbeheer. Deze regelgeving moet een gelijk speelveld garanderen binnen de groenafvalsector.

De OVAM ontvangt regelmatig meldingen van mogelijk illegaal beheer van groenafval, waardoor bedrijven onrechtmatig financieel voordeel kunnen halen uit deze activiteiten. De OVAM stuurt dergelijke meldingen consequent door naar de toezichthoudende overheid. Voor de in klasse 1 ingedeelde activiteiten en inrichtingen wordt de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving (vroegere Afdeling Milieu-Inspectie) gevraagd om deze meldingen te onderzoeken. Voor klasse 2 en 3 inrichtingen worden de meldingen aan de lokale toezichthouders overgemaakt.

Afgelopen jaar heeft de OVAM 8 klachten doorgestuurd naar de lokale besturen. Hiervan zijn er 3 effectief behandeld. De OVAM volgt de doorgestuurde klachten op en neemt waar nodig actie om de controle van de klachten effectief te laten doorgaan.