Thematisch Netwerk NUTRIMAN (Horizon 2020) in volle gang!

Nutriman in volle gang

NUTRIMAN staat voor Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network. Het is een Europees consortium van 14 leden uit 9 verschillende landen waaronder Vlaamse partners Vlaco, UGent, Inagro, PCS, en ILVO. Met de nakende inwerkingtreding van de verruimde Europese meststoffenverordening zal de handel en gebruik van organische nutriënten een sterkere groei kennen. Hierop speelt NUTRIMAN in. 

Doel van NUTRIMAN

Het project (10/2018-3/2021) wil de Europese landbouwer kennis bijbrengen over marktrijpe, onvoldoend gekende en nieuwe nutriëntrecuperatie-technologieën en de eindproducten ervan. Hierdoor beogen projectleider Terra en de 13 overige partners hun steentje bij te dragen aan een toekomstgerichte en kennis-gedreven landbouw met verduurzaamde stikstof- en fosfor-kringlopen.

De resultaten van het NUTRIMAN-project zullen verspreid worden via onder andere een meertalig webplatform: www.nutriman.net, abstracts in EIP Agri- formaat en demonstraties van beste praktijken op het terrein. 

Demodag en tussentijdse resultaten voorgesteld

Mede in dit kader organiseerden Vlaco, ILVO, Inagro en PCS op 10 september 2019  een demodag over de langetermijneffecten van compost en digestaat, op de bodemkwaliteit en gewasopbrengst. Arena's waren de proefvelden van Merelbeke en Melle. De opkomst was groot en bestond uit landbouwers, loonwerkers, producenten van compost en digestaat, overheden en onderzoekers. Lees het persbericht

Gerichte kennisoverdracht: ook via audiovisuele communicatie

Vlaco zal de technologieën en eindproducten van de sector (dunne fractie digestaat, gedroogd digestaat, gft-compost, ammoniumsulfaat, verrijkte digestaatpellets, e.a.) vertegenwoordigen binnen de NUTRIMAN oplijsting en kennisverspreiding. Hiervoor worden door Vlaco onder andere video’s gerealiseerd waarbij we Vlaamse pioniers en hun duurzame projecten in de kijker zetten. Zo hopen we anderen te inspireren en de kennis over marktrijpe, onvoldoend gekende en nieuwe nutriëntrecuperatie-technologieën en de eindproducten, verder te verspreiden. 


Wil u de NUTRIMAN nieuwsbrief graag ontvangen?

Schrijf je in via https://nutriman.net/subscribe  
Ook via de nieuwsbrieven van Euraknos blijft u op de hoogte van de beste landbouwpraktijken.
Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr 81847.

Ontdek meer

Meer info over H2020 NUTRIMAN