Demodag in Melle zoomt in op langetermijneffecten compost en digestaat

Demodag

Begin september 2019 bundelt Vlaco samen met PCG, Universiteit Gent en ILVO de resultaten van hun langetermijnonderzoek naar de impact van digestaat en compost op bodemkwaliteit en gewasopbrengst met de expertise van de Provincie Oost-Vlaanderen, tijdens een demodag voor landbouwers. 

Kennis en resultaten samengebracht in Merelbeke en Melle

Zowel op de composteersite van ILVO, als op de proefvelden van UGent in Melle, lichtten de aanwezige onderzoekers en experten verschillende langlopende praktijkproeven met compost en digestaat toe. De opkomst is groot en bestaat uit landbouwers, loonwerkers, producenten van compost en digestaat, overheden en onderzoekers.

Duurzame bodemverbeteraars en duurzame meststoffen zijn de toekomst 

“De voordelen van compostgebruik, ook voor de landbouw, zijn steeds ruimer gekend en worden ook hier in de verschillende onderzoeken aangetoond“, zegt Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek. “Door de toediening van compost kan de geadviseerde bemesting voor een landbouwperceel gedeeltelijk ingevuld worden. De stikstof en fosfor in de compost komen traag vrij, wat de gewassen, en dus de oogst en ook de volgende teelten, ten goede komt. Daarnaast geeft compost bij de normale standaarddosissen geen stikstofuitspoeling. Ook in de strijd tegen erosie is compost – met zijn grote hoeveelheid organische stof – een aantrekkelijke, effectieve en duurzame partner. Bijkomend zorgen de productie en het gebruik van compost- en digestaat voor een ecologische voetafdrukvermindering.“

Digestaat: minder bekend maar daarom niet minder waardevol

Digestaat is minder bekend en daardoor onterecht soms minder bemind. Zo vrezen sommige potentiële gebruikers een verlaagde ziektewerendheid en een minder optimale beworteling. “Vandaar de belangrijke rol die weggelegd is voor praktijkonderzoek”, zegt Vlaco’s kwaliteitsmedewerker Elke Vandaele. “Om digestaat en compost duurzaam te kunnen gebruiken moeten we uittesten hoe gewassen en de bodem op deze producten reageren. Daarom laat Vlaco al vele jaren veldproeven aanleggen, zowel met compost als met digestaat.”
Tijdens de demodag werden onder andere de resultaten van de meerjarige veldproef (sinds 2010) van diverse digestaatproducten bij gebruik in een akkerbouwrotatie uit de doeken gedaan. Deze proef wordt opgevolgd door de Vakgroep Plant en Gewas van UGent in opdracht van Vlaco vzw. De focus ligt op de vrijstelling van fosfor. Zo is de waarde van een aantal Vlaco-digestaatproducten als meststof getest: gedroogd digestaat met mest, gedroogd digestaat zonder mest, dikke fractie zonder mest, effluent van biologische zuivering van dunne fractie digestaat, biothermisch gedroogde OBA-mest en gft-compost. Via de gewasopbrengst werd de bemestingswaarde van deze producten vergeleken met die van rundermengmest en minerale bemesting. In een vierjarige rotatie werden maïs, voederbiet, aardappel en zomergraan geteeld. 

Demoproef UGent en Vlaco vzw digestaat
Onderzoeker Mathias Cougnon van UGent en Elke Vandaele van Vlaco vzw met de oogst van de meerjarige digestaatproef van dit jaar: aardappels. 

Resultaten digestaatproef Melle

“Naar opbrengsten met digestaat kunnen we stellen dat deze gelijkaardig zijn aan bemesting met dierlijke mest en minerale bemesting, soms zelfs iets beter”, zegt onderzoeker Mathias Cougnon (UGent). ”Ook de kwaliteit van de gewassen blijft goed, er zijn amper verschillen waar te nemen.” 
In maart 2016 is een uitgebreide bodemanalyse uitgevoerd om de verschillende bodemaspecten, zowel op bodemchemisch, -fysisch als –biologisch gebied te onderzoeken. De resultaten tonen een veld met een goede bodemvruchtbaarheid. De verschillende bemestingsstrategieën gaven tot nu toe geen verschillen in waterbergend vermogen van de bodem, bulkdensiteit en aggregaatstabiliteit. Tot slot blijkt de microbiële biomassa van de bodem vrij hoog en kan besloten worden dat digestaatgebruik geen verschuivingen in de microbiële groepen stimuleert. Er werden ook geen statische verschillen in soortenrijkheid voor schimmels en bacteriën geregistreerd. 

Kwaliteit

Vlaco-compost en -digestaatproducten zijn duurzame eindproducten, de kwaliteit is gegarandeerd dankzij een grondige kwaliteitscontrole. De afzet van kwaliteitsvolle producten, dat is het sluitstuk van de biologische kringloop. “De interesse in duurzame bodemverbeterende middelen en meststoffen stijgt. Dat blijkt uit de vele praktische vragen die wij ontvangen van landbouwers over compost- en digestaatgebruik”, sluit Vandenbroek af. “Waar kan je terecht voor compost en digestaat? Hoeveel mag je gebruiken? Kan je compost of digestaat zelf afhalen? Wat is het effect van compost en digestaat op de bodem? Wat is de beschikbaarheid van de nutriënten?”.  Tijdens de demodag werden deze vragen één voor één beantwoord. Leerrijk voor het publiek, maar evengoed belangrijk voor de onderzoekers om te zien waar er mogelijk nog een lacune in de kennis is. 

Met steun van:

Partners demodag

 

>> Terug naar het jaarverslag 2019

Bijlagen