Hoe kwam de uitbreiding van de gft-definitie tot stand?

Vanaf 1 januari 2019 ging de uitbreiding van de gft-definitie van start. Maar wat ging hieraan vooraf? Dat lees je hier!

Gft-definitie

Historiek van gft-verwerking in Vlaanderen 

In de ons omringende landen zijn vlees- en visresten al langer toegelaten bij het gft. In Vlaanderen is van in het begin beslist om het gft-afval als puur plantaardig te beschouwen. In de nasleep van een aantal voedselcrisissen is sinds 2002 een Europese Verordening van kracht die de verwerking van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten regelt. Vroeger was deze wetgeving niet van toepassing op gft-verwerking. Om keukenafval te mogen verwerken, hebben de gft-verwerkers moeten aantonen dat ze aan de voorwaarden van de Europese verordening voldoen.

Waarom de uitbreiding van de gft-definitie?

De kringloop vergroten

Het doel van het materialenbeleid is om de hoeveelheid restafval verder te reduceren en zoveel mogelijk afvalstoffen op een kwaliteitsvolle manier te recycleren. Vlees- en visresten moesten tot voor 1 januari 2019 bij het restafval worden gegooid, terwijl ze perfect in een gft-compostering kunnen worden verwerkt. Door ook het keukenafval bij het gft toe te laten wordt dus meer in de biologische kringloop gebracht.

Zonder risico 

De procesomstandigheden tijdens de professionele verwerking van gft-afval (compostering al dan niet voorafgegaan door een anaerobe vergisting) zijn dermate efficiënt dat er geen risico bestaat voor mens, dier, plant of milieu bij het gebruik van de compost. Dit is opnieuw aangetoond tijdens de validatie-onderzoeken die de gft-verwerkers hebben ondergaan in het kader van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten. De toegepaste hygiënisatievereisten (temperatuur en tijd) blijken meer dan voldoende om te voldoen aan de vereisten om vlees- en visresten te kunnen aanvaarden. Het Vlaco monstername- en analyseprotocol van gft-compost is  uitgebreid met enkele microbiologische parameters. Dit is een extra controle van de hygiënisatie, die aan de hand van de procesvoering wordt gegarandeerd.

Europese context

Wat er in Vlaanderen omtrent gft-inzameling en verwerking gebeurt, past volledig in het Europese kader van duurzame recyclage en materiaalrecuperatie als organische meststof of bodemverbeterend middel. In de nieuwe kaderrichtlijn afval wordt selectieve inzameling van organisch afval verplicht vanaf 31.12.2023. De Vlaamse situatie staat ook model voor het overkoepelende initiatief van het European Compost Network om alternatieve procesparameters voor gft-verwerking in het kader van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten bij EFSA te bepleiten. Deze alternatieve procesparameters zullen rekening houden met de specificiteit van gft-afval en zijn op maat geschreven van de praktijk.  

Lees hier meer over de uitbreiding van de gft-definitie

 

Meer info over compost?

Ontdek hier meer over compost

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018