Meer staalnames in 2020

Meer staalnames in 2020

Groei in kwaliteitsopvolging zet zich verder 

Geen normaal jaar, of toch? Het lijkt bizar om te stellen dat 2020 een normaal jaar was. Echter, de inzameling en verwerking van afvalstoffen kan je niet in ‘lockdown’ plaatsen, en dus bleven de ophaalwagens rijden, de verwerkingsinstallaties draaien en de afzet van compost- en digestaatproducten gewoon doorgaan.  We bleven ook in 2020 de baan opgaan om stalen te nemen en de nodige audits uit te voeren (indien mogelijk ter plaatse, anders digitaal). In vergelijking met 2019 is er weinig noemenswaardige variatie waar te nemen in de kwaliteitscijfers: het aantal audits bleef gelijk, het aantal bedrijven en keuringsattesten is licht toegenomen. Het aantal uitgevoerde staalnames is daarentegen gevoelig gestegen. Dit is vooral een gevolg van een toename in de verwerking bij de co-vergistingsinstallaties. 

Figuur 1.	Kwaliteitscontrole en certificering in cijfers
Figuur 1. Kwaliteitscontrole en certificering in cijfers

 

Erkenningen Vlaco en externe audits in 2020

Verwerkingsinstallaties van organisch-biologische afvalstoffen die hun eindproducten wensen af te zetten als meststof of bodemverbeterend middel (zoals compost- en digestaatproducten), worden door de Vlaamse wetgeving verplicht om te beschikken over een keuringsattest.
Sinds 2014 beschikt Vlaco over de erkenning als certificeringsinstelling om keuringsattesten af te leveren aan de verwerkende bedrijven. Naast de kwaliteitsopvolging als wettelijke verplichting in Vlaanderen, voert Vlaco ook bijkomende evaluatie uit van de bedrijven volgens het ECN-QAS, voluit het “European Compost Network Quality Assurance Scheme”.

Volgens VLAREL moeten alle monsternames van compost- en digestaatproducten die bepalend zijn voor het omslagpunt van afval naar grondstof (erkenning via OVAM), mest(stoffen) in het kader van het Mestdecreet (erkenning via Mestbank) en bacteriologische analyses in het kader van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten door een erkend staalnemer worden uitgevoerd. Vlaco beschikt over de nodige erkenningen als staalnemer van meststoffen en afvalstoffen. 

Om alle hierboven genoemde erkenningen te behouden gebeuren er jaarlijks audits en neemt Vlaco deel aan ringtesten. In januari 2020 heeft Vlaco een opvolgingsaudit door VITO gekregen in het kader van de erkenning als certificeringsinstelling. Het resultaat was positief. In de loop van 2021 wordt deelgenomen aan een ringtest voor monstername mest in het kader van de erkenning als staalnemer (Mestbank), en krijgt Vlaco ook een externe audit van ECN voor het behouden van het ECN-QAS Conformity label. 

Figuur 2.	Overzicht aantal bedrijven in 2020
Figuur 2. Overzicht aantal bedrijven in 2020.

 

Figuur 3.	Overzicht aantal audits in 2020.
Figuur 3. Overzicht aantal audits in 2020.

 

Figuur 4.	Overzicht aantal afgeleverde keuringsattesten
Figuur 4. Overzicht aantal afgeleverde keuringsattesten.

 

Figuur 5.	Overzicht aantal uitgevoerde staalnames in 2020
Figuur 5. Overzicht aantal uitgevoerde staalnames in 2020.

 

> Terug naar het jaarverslag 2020