Nieuwe voorvergistingsinstallaties van gft bij Verko en EcoWerf

Nieuwe gft voorvergistingsinstallaties Verko en EcoWerf

Het gft-afval wordt in ongeveer 2/3de van de Vlaamse gemeenten en steden selectief ingezameld om te worden gecomposteerd tot de gecertificeerde bodemverbeteraar compost. Het Vlaamse beleid zet in op de vóórvergisting van dit gft-afval zodat er, naast een kwaliteitsvolle compost, ook groene energie wordt geproduceerd. De komende tijd zitten er twee nieuwe gft-voorvergistingen in de pipeline. 

Zo opereren IGEAN, IOK Afvalbeheer en ook IVVO in respectievelijk de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen al met een (droge en natte) voorvergisting zodat biogas wordt geproduceerd. Dat biogas kan rechtstreeks in een warmtekrachtcentrale omgezet worden tot groene stroom voor zelfgebruik en/of injectie op het elektriciteitsnet. IOK Afvalbeheer gaat zelfs een deel van het biogas opzuiveren tot biomethaan, dat van eenzelfde kwaliteit is als aardgas en dus kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Naast de bovengenoemde pioniers starten nu ook Verko en EcoWerf met de bouw van een gft-voorvergisting.

Nieuwe voorvergistingsinstallatie van gft bij Verko

 Vernieuwde composteerinstallatie met nieuwe ontvangst- en voorbewerkingshal, vergister en biogasinstallatie.
Vernieuwde composteerinstallatie met nieuwe ontvangst- en voorbewerkingshal, vergister en biogasinstallatie

Verko produceert al meer dan 40 jaar compost uit huishoudelijk afval. In een eerste fase, vanaf 1979 werd het organisch gedeelte van het huisvuil van de aangesloten gemeenten mechanisch gescheiden en gecomposteerd tot huisvuilcompost volgens het Triga procedé. In een tweede fase, vanaf 1996, werd het gft gescheiden ingezameld en gecomposteerd in tunnels volgens het Herhof systeem waarbij een veel zuiverdere gft-compost geproduceerd werd. Het succes leidde in 1998 tot de in gebruik name van bijkomende, grotere tunnels volgens het GICOM systeem waar ook het gft van de naburige intercommunales uit het Waasland gecomposteerd werd. Deze installaties zijn meer dan twintig jaar oud en zijn aan vernieuwing toe. Verko wilde van de vernieuwingsoperatie gebruik maken om een volgende stap te zetten en om de circulaire economie en klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Niet over één nacht ijs ...

Verko is hiervoor niet over één nacht ijs gegaan. De wetgeving overheidsopdrachten moest gerespecteerd worden en de concurrentiedialoog leek de beste methode om via gestructureerde dialogen met aanbieders van verschillende technologieën tot de beste oplossing te komen. De opdracht werd begin 2020 gegund aan de Maatschap OWS-DERO Construct uit respectievelijk Gent en Zele. De oudste Herhof installatie die minder efficiënt was omwille van de kleinere tunnels wordt volledig afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe ontvangsthal, voorbereidingshal en voorvergistingsinstallatie. Het elektromechanisch gedeelte van de GICOM installatie wordt volledig vernieuwd waarbij deze installatie zowel rechtstreeks gft zal kunnen verwerken als digestaat van de vergister. Verder wordt ook voorzien in een beluchte narijping, vooraleer de compost wordt afgezeefd. Het biogas wordt grotendeels omgezet via warmtekrachtkoppeling, een kleiner gedeelte wordt opgeschoond tot biomethaan dat ter plaatse zal gebruikt worden in het bestaande CNG station als brandstof voor het eigen wagenpark en dat van de deelnemende gemeenten. Er komt ook een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie met zure wasser en biofilter waarbij er één emissiepunt zal zijn.

Nieuwe gft voorvergistingsinstallatie verko
vlnr. Geert De Beule , Bart Descamps en Peter De Leeuw

“De vernieuwde installatie zal een verwerkingscapaciteit hebben van 45.000 ton op jaarbasis” zegt Bart Descamps, afdelingshoofd afvalbeheer bij Verko. “30.000 ton gft en 1.000 ton bermmaaisel worden voorvergist waarna het digestaat intensief wordt gemengd met 6.000 ton groenafval en 8.000 ton snoeihout vooraleer dit mengsel gecomposteerd wordt tot ongeveer 20.000 ton compost met Vlaco-label”. Er wordt jaarlijks ongeveer 3.352.954 Nm³ biogas geproduceerd. Ongeveer 75 % van het biogas wordt via warmtekrachtkoppeling omgezet in 5.500 MWh elektriciteit en 6.000 MWh warmte. Na aftrekken van het eigen verbruik kan nog zo’n 1.500 MWh elektriciteit op het net geïnjecteerd worden. 500 MWh van de warmte wordt gebruikt voor het op peil houden van de temperatuur van de vergister en 3.000 MWh voor het composteren van het digestaat. Ongeveer 25 % van het biogas of 825.000 Nm³ wordt omgezet in 495.000 Nm³ biomethaan. Sinds 2017 heeft Verko een aardgasvulstation ter beschikking en wordt het wagenpark geleidelijk overgeschakeld op CNG. De ophaalwagens zijn de grootverbruikers en momenteel zijn al elf van de zesentwintig ophaalwagens overgeschakeld op CNG. Een ophaalwagen verbruikt op jaarbasis ongeveer 10.000 kg of 12.500 Nm³ aardgas. Het zelf geproduceerde biomethaan zal gebruikt worden voor het vulstation. Wanneer alle ophaalwagens op biomethaan zullen rijden zal er een verbruik zijn van 325.000 Nm³ of 260.000 kg biomethaan (het equivalent van 260.000 liter diesel). Het overschot van ongeveer 170.000 Nm³ biomethaan kan gebruikt worden voor voertuigen van derden of wordt geïnjecteerd op het aardgasnet. Naast het biomethaan wordt ook zuiver koolstofdioxide geproduceerd dat kan opgevangen en nuttig toegepast worden.

“Om de geurhinder voor omwonenden en het personeel tot een minimum te beperken, beschikt de installatie over een luchtafzuig- en luchtbehandelingssyteem (82.000  m³/u). De lucht in de hallen wordt continu afgezogen en door de nacomposteertunnels gestuurd waardoor de hallen zich continu in onderdruk bevinden en er geen verontreinigde lucht de installatie kan verlaten. De lucht uit de tunnels wordt vervolgens samen met de lucht van de narijping naar de luchtbehandeling gebracht. Deze behandeling bestaat uit twee stappen. In een eerste stap wordt de lucht door een zure wasser gestuurd waardoor de lucht verzadigd wordt met water en basische componenten zoals ammoniak uit de lucht gehaald worden. Hierbij wordt ongeveer 800 m³ ammoniumsulfaat (20 %) per jaar gevormd als spui, die kan dienen als meststof in de landbouw. Vervolgens worden de laatste geurcomponenten verwijderd door bacteriën in een biofilter waarna de lucht door een schouw in de atmosfeer wordt gelaten”, vervolgt Bart Descamps.


Tegen januari 2021 moet de tunnelcompostering volledig vernieuwd zijn. In februari 2021 wordt de Herhof installatie afgebroken om plaats te maken voor de vergistingsinstallatie. Tegen april 2022 moet de volledige installatie operationeel zijn en tegen augustus 2022, na een testprogramma, klaar voor oplevering.

 

Nieuwe voorvergistingsinstallatie van gft bij EcoWerf

Ook composteerinstallatie EcoWerf bouwt vanaf voorjaar 2021 een nieuwe voorvergisting op haar terrein te Wilsele (Leuven). Vandaag verwerkt EcoWerf 50.000 ton gft-afval tot zo’n 20.000 ton waardevolle compost, die vlot een afzet vindt bij particulieren en in land- en tuinbouw. Het gft-afval komt van de gemeenten in het werkingsgebied van EcoWerf, maar ook van de nabijgelegen afvalintercommunales Interza en Interrand.

Operationeel in het voorjaar van 2023 

De algemene vergadering van EcoWerf, met al haar 27 Oost-Brabantse gemeentevennoten, keurde op 17 juni 2020 de bouw van de voorvergistingsinstallatie en de investering van 15 miljoen euro goed. De installatie zal in het voorjaar van 2023 operationeel zijn.
  

Nieuwe gft voorvergistingsinstallatie EcoWerf
Illustratie van de toekomstige gft-voorvergistingsinstallatie EcoWerf

De warmte die geproduceerd wordt door de gasmotor zal maximaal worden gebruikt in de compostering. Er wordt extra warmte toegevoegd aan het composteerproces om de ideale temperaturen voor de aerobe bacteriën te bereiken. In de praktijk zal er mogelijk een warmte-overschot zijn waarmee andere toepassingen in de onmiddellijke omgeving mogelijk zijn. De werkingsbijdragen van de gemeenten en DifTar-tarieven voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft blijven onveranderd.
 

Jonathan De Witte, algemeen directeur EcoWerf
Jonathan De Witte, algemeen directeur EcoWerf

Jonathan De Witte, algemeen directeur EcoWerf, geeft verder aan: “Het project heeft een grote ecologische meerwaarde. We produceren met lokaal opgehaald organisch materiaal 12.000 MWh groene warmte  per jaar. Dat komt overeen met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen. Daarnaast wordt er 11.000 MWh groene elektriciteit per jaar geproduceerd, wat overeen komt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. Daarnaast blijven we 20.000 ton compost produceren en zorgen zo voor de gesloten kringloop en koolstofcaptatie in de bodem. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten (€ 74,4/MWh voor 17 jaar) en warmtekrachtcertificaten (€ 31/MWh voor 10 jaar) ondersteunt. Het Vlaams Energieagentschap keurde de principeaanvraag voor de certificaten goed, waardoor de bedragen gegarandeerd zijn. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren”. 

De Vlaamse overheid ondersteunt de voorvergisting van gft-afval en geeft een subsidie van 1,5 miljoen euro aan beide initiatieven.


Tot slot ...

Beide intercommunales kozen voor een DRANCO-vergister van OWS, een bedrijf uit Gent, met een ruime ervaring met het bouwen van (droge) vergistingsinstallaties. Zo zal het gft-afval, eenmaal opgehaald aan huis, eerst voorbehandeld worden in de installatie. Vervolgens zal het getransporteerd worden naar een afgesloten verticale reactor waar anaërobe bacteriën het gft afbreken gedurende 3 weken. Hierbij ontstaat enerzijds biogas, dat kan worden omgezet in elektriciteit, waarbij warmte ontstaat, of kan worden opgewerkt tot biomethaan. Het digestaat anderzijds zal naar een geventileerde nacompostering gebracht worden en verder omgezet – samen met groenafval – in gecertificeerde gft-compost.

 

>> Meer info over het professionele composteerproces

>> Meer info over het professionele vergistingsproces