Vlaanderen, voortrekker in Europa op gebied van selectieve inzameling en verwerking van organisch-biologische afvalstoffen én wetgeving hieromtrent

Vlaco is koploper in Europa op het gebied van selectieve inzameling en verwerking en wetgeving

Op het vlak van selectieve inzameling en verwerking van organisch-biologische afvalstoffen kan Vlaanderen gerust een voorloper genoemd worden in Europa. Onze compost- en digestaatproducten voldoen aan de strengste Europese vereisten. De strikte kwaliteitsopvolging vertaalt zich in het behalen van het ECN-QAS Conformiteitslabel, voor het overgrote deel van de eindproducten. Ook op ander wetgevend vlak toont Vlaanderen zich een voortrekker in Europa.

Vlaco is actief lid van ECN

Vlaco is een actief lid van ECN (European Compost Network), de overkoepelende Europese stakeholder organisatie voor de verwerking van bio-afval, via compostering en anaerobe vergisting. Er wordt op uitvoerige wijze bijgedragen aan de technische werkgroepen, Vlaco zetelt al vele jaren in het bestuur van ECN en is er sinds 2019 ook voorzitter van. Hierdoor houden we de vinger aan de pols voor het Europees beleid, en voorzien we de nodige sectorgedragen feedback. 

Europese Verordening Dierlijke Bijproducten

Vlaco heeft mee het initiatief genomen om bij het EFSA een dossier in te dienen omtrent alternatieve verwerkingsparameters door compostering. De door Europa voorgestelde verwerkingscriteria (minimum1 u, 70 °C, maximale deeltjesgrootte van 12 mm) zijn niet haalbaar voor de meeste composteersystemen. Vooral de deeltjesgrootte van 12 mm is niet realistisch aangezien het materiaal voldoende belucht moet kunnen worden voor de compostering. Een langere composteerduur, aan een lagere temperatuur, waarbij de deeltjesgrootte groter is dan 12 mm, levert minimum dezelfde garanties naar hygiënisatie. In 2018 werd het dossier voorbereid via een ECN-werkgroep, en het werd ingediend in 2019.


EU Fertiliser Regulation (Europese Verordening Bemestingsproducten)

Op 25.06.2019 werd de Europese Meststoffenverordening gepubliceerd. Hier is een lange voorbereidingsperiode aan vooraf gegaan. Vlaco heeft in het verleden steeds de nodige input gegeven voor de rol van compost- en digestaatproducten binnen dit kader.

De Europese Meststoffenverordening legt de voorwaarden vast waaronder een meststof of bodemverbeterend middel het zogenaamde CE label kan verkrijgen. Daarmee is de meststof of het bodemverbeterend middel als een product vrij verhandelbaar binnen de lidstaten van de Europese Unie. Dit label is optioneel, wat wil zeggen dat een producent van meststoffen of bodemverbeterende middelen zelf kan kiezen of hij de bemestingsproducten onder dit label wil afzetten.

De nationale wetgeving (o.a. het KB Meststoffen van 28.01.2013) en de regionale wetgeving (o.a. VLAREMA, Mestdecreet) blijven bestaan en blijven van toepassing voor de productie en afzet van de eindproducten van biologische verwerking zoals compost en digestaat in Vlaanderen.
Omdat het proces van de conformiteitsbeoordeling van de bemestingsproducten vergelijkbaar is met de huidige certificering van compost en digestaat, bekijkt Vlaco verder hoe de huidige werkwijze optimaal kan afgestemd worden op deze nieuwe Meststoffenverordening. Dit zou het voor producenten van compost en digestaat makkelijker moeten maken om voor het behalen van een CE label te kiezen.

Kaderrichtlijn Afval

In 2018 is de bestaande Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen gewijzigd.

  • Er wordt een grotere focus gelegd op afvalpreventie. Duurzame productmodellen, hergebruik van producten en voedseldonatie moet worden gesteund en aangemoedigd. Aandacht gaat vooral naar voedselpreventie en het verzamelen van data hieromtrent.
  • Er worden recyclagedoelstellingen voor de lidstaten opgelegd. De selectieve inzameling van bioafval wordt verplicht vanaf 01.01.2024.
  • Thuiscomposteren wordt voor het eerst ook aangemoedigd door Europa, het wordt echter niet als preventie, maar als recyclage beschouwd.
  • Samen met de nieuwe doelstellingen wil de richtlijn ook uniforme berekeningsmethodes introduceren om de recyclage te berekenen. 

BREF Waste Treatment

Op 17 augustus 2018 werd de nieuwe BREF Waste Treatment gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Dit gaf het startsein voor de 4 jaar waarbinnen de bestaande bedrijven zich moeten in orde stellen met deze nieuwe wetgeving (voor nieuwe bedrijven is dit onmiddellijk van toepassing). Een eerste stap is de omzetting van deze Europese wetgeving in de Vlaamse Vlarem III. Hieraan wordt door het Departement Omgeving gewerkt in 2019. In 2019/2020 zal elk gpbv-bedrijf een evaluatie krijgen om na te gaan welke aanpassingen nog nodig zijn. Deze aanpassingen zullen vooral betrekking hebben op een aantal managementplannen en analyses van lucht en water. Vanaf augustus 2022 zullen de bedrijven aan de nieuwe regels moeten voldoen. 

 

Meer weten over compost- en digestaatproductie?

Lees hier meer over de productie van compost en digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018