PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)

De Vlaamse overheid wil in 2019 een definitieve programmatische aanpak op tafel leggen.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees beschermde speciale beschermingszones door planmatig, en zonder de continuïteit van de vergunningverlening of het level playing field voor bedrijven en sectoren in het gedrang te brengen, de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Stikstofdeposities zijn in grote mate verantwoordelijk voor de milieueffecten verzuring en eutrofiëring. Concreet wordt momenteel in Vlaanderen in alle speciale beschermingszones Habitat (SBZ-H’s) die zijn vastgelegd in uitvoering van de Habitatrichtlijn voor minstens één habitat de kritische depositiewaarde (KDW) overschreden. Om deze toestand te verbeteren heeft de Vlaamse regering beslist de reductie van de stikstofemissies via een programma aan te pakken.

Dit PAS-beleid – kaderend in de zorg voor de Natura 2000-gebieden en opgezet om de stikstofdeposities van o.a. industrie en landbouw in lijn te brengen met de ‘instandhoudingsdoelstellingen’ van nabijgelegen waardevolle habitats – wordt binnenkort zelf beoordeeld door middel van een milieueffect-rapportering (plan MER).

De Vlaamse overheid wil in het plan MER namelijk voor de eerste planperiode (2020-2025) de emissiereductie- en de herstelmaatregelen van de PAS beoordelen op hun effectiviteit en ook de andere mogelijke (grensoverschrijdende) effecten van het PAS in kaart brengen.

Vlaco greep zijn kans om opmerkingen door te geven aan het Departement Omgeving betreffende (additionele) criteria die kunnen meegenomen worden bij de aanvang van het plan-MER. Vlaco gaf meer bepaald aan dat bepaalde milieueffecten (CO2-reducties van biologisch verwerkende sector) en andere aandachtspunten (ondernemingszekerheid, level-playing-field,..) mee onderwerp zouden moeten uitmaken van de rapportering. 

Het ontwerp-PAS-programmadocument kan u hieronder in detail naslaan in het kennisgevingsdocument (plan-MER). Het huidige PAS-beleid maakt aldus het voorwerp uit van een plan-MER en zal na afloop en met inachtname van onder meer Vlaco’s opmerkingen definitief door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. Het definitieve PAS-programma behoort vervolgens in uitvoering te gaan vanaf 2020 (begin eerste planperiode).

Voor verdere vragen kan u terecht bij Christophe Boogaerts, projectmedewerker Vlaco. 

 


 

Bijlagen