Erkende laboratoria

Richtlijnen voor de bemonstering en analyse van bodemverbeterende middelen worden wettelijk vastgelegd door de CMA-methodes (compendium voor monstername en analyse), en worden uitgewerkt door de OVAM (in overleg met de VITO). De erkenningen hieraan verbonden zijn wettelijk vastgelegd in de VLAREL-wetgeving en door het behalen hiervan wordt aangetoond dat deze personen over de juiste competenties en vaardigheden beschikken.

Monstername

Sinds 2014 moet de monstername uitgevoerd worden door erkende monsternemers. Vlaco is erkend staalnemer voor de OVAM (pakket MA.2 voor meststof/BVM) en de mestbank/VLM (pakketten M-M5 voor N en P2O5 en M-M3 voor bacteriologie in kader van Verordening 1069/2009).

Welke staalnames mogen de bedrijven wél nog zelf uitvoeren?
  • Ingaande stromen (VLAREMA-conformiteit)

  • Procesopvolging (stalen voor de kritische controlepunten pH, vocht, rijpheidsgraad, …) + corrigerend actieplan

  • Eindproducten: autocontrolestalen (eigen staalnames compost en digestaat nodig in kader van de kwaliteitsopvolging) - op voorwaarde van een gevolgde opleiding (met opname van de procedure in het kwaliteitshandboek)

Welke stalen kunnen niet zelf genomen worden?
  • Stalen van eindproducten die rechtstreeks bepalend zijn voor het omslagpunt afval naar grondstof (erkenning Vlaco)

  • Stalen van zeefoverloop voor de afzet als biomassa naar verbranding

  • Stalen van eindproducten voor de bepaling van N en P2O5 (mestdecreet) en microbiologie

  • Stalen voor analyses i.k.v. milieuhandhaving (opgelegd door inspectie) of een actieplan

Analyse

De analyses moeten volgens het CMA uitgevoerd worden door een VLAREL-erkend laboratoria voor de analysematrices in kwestie.

De actuele lijst van erkende laboratoria staat onderaan deze pagina.

Bijlagen