Wetgeving

Voor de verwerking van organisch-biologisch afval moet rekening gehouden worden met de verschillende wetgevingen die toepassing hebben op de sector. In onderstaande tekst verzamelden we een zo volledig mogelijk overzicht van de wettelijke verplichtingen.

De particulier kan thuiscomposteren in de tuin. Een bedrijf (ziekenhuis, school, tuinaannemer, ...) dat eigen afval verwerkt op eigen terrein valt niet onder de noemer thuiscomposteren, wijkcompostering, compostpaviljoen of dergelijke.

Hoe professionele verwerking het best in het werk gaat leest u in de Best Beschikbare Technieken van het VITO. Deze BBT-rapporten omvatten een inventaris van de maatregelen die milieuhinder ten gevolge van de uitbating van composteer- en vergistingsinstallaties voorkomt of beperkt, alsook het BBT advies daaromtrent. De BBT ivm composteren en vergisten van groen- en gft-afval kan je hier raadplegen. De BBT over co-vergisting hier.

VLAREM I bepaalt welke milieuvergunning van toepassing is, dit is omschreven in rubriek 2.2.3 in bijlage 1. VLAREM II beschrijft in hoofdstuk 5.2.2.3 aan welke specifieke sectorvoorwaarden er voldaan moeten worden betreffende de opslag en compostering. In VLAREM III, hoofdstuk 3.14.4.1.1 vind je de algemene bepalingen voor de biologische behandeling van afval. 

Voor sommige voorwaarden heb je ook een bouwergunning nodig. Meer informatie over de aanvraag van een milieuvergunning of een bouwvergunning vind je bij de Vlaamse overheid.

Indien je werkt met keukenafval, of andere dierlijke bijproducten moet je ook rekening houden met de Verordening 1069 met betrekking tot dierlijke bijproducten. Informatie en teksten vind je hier.

Vanaf het moment waarop je de compost of digestaat gaat verhandelen (ook gratis weggeven wordt beschouwd als verhandelen) moet je voldoen aan het KB Handel in meststoffen, potgrond en bodemverbeteraars. Compost en digestaat staan niet op de lijst van de toegelaten producten dus je moet in het kader van deze wetgeving een ontheffing aanvragen bij het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het FOD beslist ook over de gebruiksmogelijkheden van compost en digestaat. zo kunnen ze mits extra voorwaarden toelaten dat gedroogd digestaat in de groenvoorziening gebruikt wordt. Het FAVV is verantwoordelijk voor de (auto-)controle hierop en levert erkenningen af aan de producenten van bodemverbeterende middelen. Je zorgt ook voor een correcte etikettering van de compost.

Je kan niet zomaar alle inputstromen verwerken in een vergistingsinstallatie. Er zijn verschillende wetgevingen die inputlijsten hanteren. Een overzicht vind je in deze lijst.

Opgelet, je moet ook voldoen aan enkele verplichtingen van het Mestdecreet, zoals het transport. MAP 6 is nu in voege. Meer informatie vind je hier.

Je maakt kennis met Vlaco op het moment dat de wetgever van jou een keuringsattest (KA) eist (je verwerkt organisch-biologisch afval van derden of je gaat compost afzetten naar derden). Bovenop het keuringsattest kan je ook nog het Vlaco-label behalen. Hoe dit in het werk gaat, lees je in het hoofdstuk Onafhankelijke Certificering. De kwaliteitsopvolging gebeurt niet van achter een bureau. Vlaco komt regelmatig bij alle producenten langs. Vlaco heeft bijna 25 jaar ervaring hierin.


Indien je lid wordt van Vlaco vzw dan kan je bij ons terecht voor informatie, contactpersonen en ondersteuning. Meer informatie over de onafhankelijke certificering vind je hier.

Als vergister produceer je ook groene energie en is het groene energiebeleid ook van toepassing.

Bijlagen