Audits

Het proces van de certificering is gebaseerd op de volledige productieketen. De beoordeling is dus procesgerelateerd. Uiteindelijk is het wel het eindproduct dat het keuringsattest verkrijgt, maar dit wordt enkel uitgereikt wanneer het geheel van producten, processen en diensten in overeenstemming is met de vereisten. Via audits en administratieve controles wordt afgetoetst of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bedrijfsaudits

Alle bedrijfsaudits worden vooraf aangekondigd. Tijdens de audit maken we gebruik van een checklist waarin alle verplichtingen van het Algemeen Reglement van de Certificering zijn vervat.

Nieuwe bedrijven krijgen steeds eerst een pré-audit, waarin alle voorwaarden worden toegelicht, en al een eerste beoordeling van de werking van de installatie wordt verkregen. Op basis van deze bevindingen kan Vlaco een voorlopig keuringsattest uitreiken. 

Na de positieve uitkomst van een initiële audit (binnen de 6 maanden na uitreiking van het voorlopig keuringsattest) kan Vlaco het volwaardige keuringsattest uitreiken.

Eens een bedrijf dit attest heeft verkregen, wordt er jaarlijks een opvolgingsaudit uitgevoerd om na te gaan of nog aan alle voorwaarden – ook eventueel nieuwe regelgevingen, etc. – voldaan is.

Wat een audit inhoudt

De hele productieketen wordt tijdens een audit gecontroleerd: van aanvoer over verwerking tot eindproduct en gebruik ervan. Een bedrijf moet zijn volledige kwaliteitsbeleid verwerken tot een intern kwaliteitshandboek, waarin procedures zijn opgenomen die de procesvoering volledig beschrijven. De werking van dit intern kwaliteitsbeleid wordt beoordeeld door Vlaco tijdens de bedrijfaudits.

bedrijfsaudit Vlaco

Aanvaarding van afvalstoffen

Een belangrijk element vormen de verwerkte inputstromen: zijn ze geschikt voor verwerking tot compost en digestaat? We kijken hierbij naar de chemische samenstelling, fysische eigenschappen zoals onzuiverheden, grond, … en de (micro-)biologische aspecten zoals pathogenen of onkruidzaden.

Iedere producent houdt een register van inputstromen bij. Tijdens de audit wordt dit register overlopen, en over de verwerkte stromen wordt bijkomende informatie opgevraagd. Duidelijke afspraken met de leveranciers dienen vast te liggen.

Procescontrole

Door de afvalstoffen via een gecontroleerd proces om te zetten, ga je de stromen hygiëniseren en homogeniseren. Bij compostering gebeurt de biologische afbraak in aanwezigheid van zuurstof, bij vergisting is dit zuurstofloos.

Eén van de belangrijkste elementen bij het composteerproces, is dat er warmte vrijkomt tijdens het composteren. Wanneer een producent dit proces goed opvolgt, kan deze temperatuursverhoging gebruikt worden om de verplichte afdoding van onkruidzaden en ziektekiemen te realiseren en aan te tonen.

Aan het proces van anaerobe vergisting moet warmte worden toegevoegd om deze afdoding te realiseren. Dit kan zowel voor, tijdens of na de vergistingsstap.

In beide gevallen dient de producent de temperatuur en tijd te monitoren. Tijdens de audit controleert Vlaco of een producent deze hygiënisatie goed opvolgt.

gft-afval

Administratieve controles

In bepaalde gevallen vraagt Vlaco ook informatie op bij de bedrijven om tussentijdse evaluaties uit te voeren, dit is bijvoorbeeld ook het geval bij sporadische non-conformiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het doornemen van het aan- en afvoerregister, de beoordeling van bijkomende labo-analyses, het doornemen van aangepaste vergunningsvoorwaarden, …