Interreg-project Biorefine

Enerzijds hebben we nood aan nutriënten in de geschikte vorm om de agro-, bio-industrie en chemische sector van de nodige basisgrondstoffen te voorzien, anderzijds zorgt de aanwezigheid van deze componenten in afval- en afvalwaterstromen voor een druk op het milieu (eutrofiëring). Stijging in kostprijs van minerale componenten gaf aanleiding tot stimulatie van recuperatietechnologieën die deze chemicaliën in gewenste vorm extraheert uit nevenstromen. De implementatie van dergelijke technieken, de certificatie van de nieuwe biobased derivaten die hieruit voortvloeien en de vrije handel van nieuwe technieken en producten vereisen een internationale aanpak van de aanwezige knelpunten (vb. EU regelgeving, nutriënt verkeer binnen en over landsgrenzen, ...).

Het project Biorefine pakt vanuit een Europees platform de internationale knelpunten aan, alsook technologie uitwisseling tussen de lidstaten te verhogen. Het is een uitdaging om de nutriëntencycli zo maximaal mogelijk te sluiten in de overgang van een "fossiel-gebaseerde economie" naar een "bio-gebaseerde economie" en een duurzaam beheer van hulpbronnen te ontwikkelen.

Dit project zet in op:

  • uitwisseling van technologie en strategieën tussen de lidstaten;
  • bijsturing van de relevante wetgeving op zowel nationaal, regionaal als Europees niveau om de toepassing van innovatieve duurzame technologie en de nieuwe producten die eruit voortvloeien te stimuleren;
  • verkeer en handel tussen nutriëntrijke en nutriëntdeficiënte regio’s te faciliteren;
  • interactie tussen sectoren (chemie, afval/afvalwater, agro- en bio-) te stimuleren;
  • milieudruk door ongewenste emissie van nutriënten in bodem en water te reduceren

 

Dit project sluit zeer nauw aan bij wat wij als Vlaco ambiëren ‘Meer halen uit de biologische kringloop’. Daarom werkt Vlaco mee aan het Biorefine-project.

Concreet maakt Vlaco deel uit van de kerngroep en de stuurgroep van het Vlaams Nutriëntenplatform, volgen we het bilaterale overleg Vlaanderen – Frankrijk, Vlaanderen – Wallonië en Vlaanderen – Duitsland op.

Vlaco vzw ondersteunt de dataverzameling omtrent organisch-biologisch bedrijfsafval en gft- en groenafval via composteren en anaerobe vergisting om een stand van zaken i.v.m. nutriëntrecuperatie in Vlaanderen op te maken. Om de voor- en nadelen van diverse recuperatietechnieken te kunnen vergelijken, is een gefundeerde kennis nodig van de technieken, de eindproducten en hun kenmerken. Vlaco zet de nodige kennis i.v.m. composteren en vergisten in.

Ook in de acties rond wettelijke knelpunten en beleidsaanbevelingen vervult Vlaco een rol als kenniscentrum en sectororganisatie van de Vlaamse composteerders en vergisters. Enkele thema’s hierbij zijn de End of Waste criteria en MAP 5. Daarnaast draagt Vlaco eveneens zijn steentje bij aan de communicatie van dit project.

Bijlagen